Amazingly Awesome birthday wishes for best friend in marathi

Be the first to send him/her this Cutest Ever : birthday wishes for best friend in marathi.

Your Birth day are to be marked yearly, as it is that period you get a new age… It’s a time you have to give thanks to The Lord God for keeping you alive.

Birth days is also a day to be cherished with friend and loved ones. How else should we start a Birthday, other than receiving an Amazingly cute birthday wishes for best friend in marathi.

Here is some lovely birthday wishes for best friend in marathi however Don’t be shy to copy-edit it and send to that special someone…Just Copy it! (ퟀ�’•͈ᴗ•͈)

Believe Me! You don’t know how this little gesture would make them appreciate you more. You would be forever in their heart and you will be admired by them endlessly.

Lastly, pls make us go viral, share this content. Gnarlygnails.com will be excited to cook out more quality articles like this one, when you reshare. Also checkout our blog …Gnarlygnails’s birthday meme Rocks!

Here You go| birthday wishes for best friend in marathi

Tumhī paridhāna kēlēlyā kapaḍyāmmadhyē navhē tara āpalyā hr̥dayācyā racanāmmadhyē tumhī mājhā mitra āhāta. Ājacyā divaśī tumacā sundara vāḍhadivasa malā sāṅgāyacaṁ āhē kī”dēvācī kr̥pā tumacyāpāsūna kadhīhī nighaṇāra nāhī”. Vāḍhadivasācyā śubhēcchā!

Tū sundara āhēsa, tū dayāḷū āhēsa, tū dhīra dharatōsa āṇi mājhyā mitrāpēkṣā jāsta miḷavaṇyācā prayatna karīta nāhī. Yā sundara divaśī mājhyā mitrā, malā phakta tumhālā ēka sundara vāḍhadivasācyā śubhēcchā havyā āhēta. Ēka sundara, jō tumacyā ātmyāsārakhā sundara āhē.

Kāraṇa tū mājhyā mitrālā itakā sundara āhēsa, āja mājhyāsāṭhī tujhī icchā tujhyāsārakhīca sundara asēla. Ānandī garbhāśaya mājhyā priya mitrānnā paḷavūna lāvatē, glaimaralā kaḷēla kī tujhē ḍōḷē camakaṇāra nāhīta. Vāḍhadivasācyā śubhēcchā.

Mājhyā āyuṣyācī sundaratā vāḍhaviṇyāsāṭhī tumhī khūpaca jāsta āhāta kāraṇa tumhī khūpa sundara āhāta. Ājacī tārīkha punhā cālū āhē? Vāha! Malā māhita āhē kī tumhī itakē khāsa āhāta. Yā divaśī sundara, mī prārthanā karatō kī āpalī sarva mūka icchā āmēnakaḍē jātīla. Vāḍhadivasācyā śubhēcchā

Sundara lōka śubhēcchā havyā āhēta. Jara tyānnā śubhēcchā miḷālyā tara tē adhika sundara hōtīla. Mhaṇūnaca vāḍhadivasācyā śubhēcchā mājhā sundara mitra, mī āśā karatō kī āpaṇa dararōja jāsta sundara rāhāla.